Privacy verklaring CKINN


CKINN gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem (6827 AZ) aan de Thomas J Witteroosstraat 60, hierna te noemen “CKINN” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. CKINN verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert CKINN u over de manier waarop CKINN uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door CKINN worden aangeboden op www.CKINN.com.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel

CKINN verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.CKINN.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. CKINN gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door CKINN.

2. Bestelling

Voor uw bestelling heeft CKINN uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. CKINN verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.CKINN.com bij een externe verkoper bestelt, geeft CKINN uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als CKINN dat doet.

3. Uw account

In uw account op www.CKINN.com slaat CKINN onder andere de volgende informatie op: adres(sen), uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens & reviews die u hebt geplaatst.

4. Klantenservice

U kunt e-mailen & bellen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren.

5. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of CKINN over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt CKINN bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

6. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt CKINN om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

7. Verbetering van diensten CKINN

CKINN kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor CKINN uitvoeren, geeft CKINN uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

8. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

CKINN gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt CKINN uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan CKINN uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

9. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt CKINN deze gegevens net zoals die van andere klanten van CKINN.

10. Social media

Op sommige plekken op www.CKINN.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. CKINN krijgt geen toegang tot uw social media-account.

11. Andere doeleinden

Tot slot kan CKINN uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. CKINN geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door CKINN voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden CKINN een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) CKINN op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. CKINN maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die CKINN ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@ckinn.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat CKINN tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.CKINN.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid CKINN

1. CKINN heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die CKINN verwerkt ten behoeve van www.CKINN.com. CKINN accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. CKINN bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.CKINN.com, tenzij CKINN op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. CKINN behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.CKINN.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.CKINN.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.CKINN.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 20-05-2018.