Algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden van CKINN, gevestigd aan Thomas J Witteroosstraat 60, 6827 AZ in Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 55337821.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van CKINN en alle overeenkomsten die u sluit met CKINN. Door het online bestellen van artikelen accepteert u deze algemene voorwaarden.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Merknaam, handelsnaam en intellectueel eigendom

CKINN is trots op haar merk. Het zonder uitzonderlijke en schriftelijke vooraf gegeven toestemming gebruiken van haar (merk)naam, handelsnaam en logo is ten strengste verboden. De intellectuele (eigendoms) rechten ten aanzien van de door CKINN ontworpen producten berusten exclusief bij CKINN. CKINN zal naar rechten met betrekking tot haar merknaam, handelsnaam, logo en intellectuele eigendomsrechten immer ten volste beschermen.

Hoe plaats ik een bestelling

U plaatst een bestelling door alle gewenste artikelen in de shoppingbag te plaatsen, naar betalen te gaan en de bestelling te betalen. CKINN stuurt per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Er is sprake van een geldige overeenkomst zodra CKINN de bestelling heeft ontvangen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en leveren van de bestelling correct, volledig en actueel zijn. CKINN is altijd gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren. In dit geval zal CKINN het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Hoe gaat het met betaling

Elke bestelling wordt verzonden nadat CKINN de betaling heeft ontvangen. U kunt uitsluitend betalen via IDEAL (alleen voor Nederland) De prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij expliciet anders weergegeven. Alle eventuele invoerrechten en belastingheffingen zijn voor uw eigen rekening. Prijzen zijn altijd aan verandering onderhevig, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op het te betalen/reeds betaalde bedrag van een bestelling die door CKINN is bevestigd per e-mail. Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, omschrijvingen etc. met de grootst mogelijke zorg op de website is geplaatst, kan CKINN de nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. Hierdoor is CKINN niet verplicht een bestelling te verzenden die geplaatst is op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

Onze levering

CKINN zal zich volledig inspannen om alle bestelde artikelen binnen vier werkdagen af te leveren. Hiervoor is CKINN echter afhankelijk van de door haar gebruikte bezorg- en koeriersdiensten. CKINN kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overschreden van een dergelijke periode en is nooit verplicht enige vorm van (gevolg)schade te vergoeden. Het risico van de artikelen gaat bij levering over op de geadresseerde. Bij levering bent u verplicht de inhoud van het pakket binnen 14 dagen na levering op eventuele tekortkomingen of onvolkomenheden te controleren. In geval van geconstateerde gebreken of onvolkomenheden dient u binnen 14 dagen CKINN hiervan, via het contactformulier op de website, op de hoogte te stellen.

Ruilen en retourneren

Ons doel is dat je gelukkig bent met je aankoop. U kunt alle ongebruikte artikelen die online bij CKINN zijn gekocht ruilen of retourneren door dit binnen 14 dagen na levering door te geven. Dit kan via het contactformulier op de website waarbij de reden van het ruilen en het bestelnummer vermeld dienen te worden. Het doorgeven van de wens te ruilen heeft automatisch tot gevolg dat de overeenkomst tussen CKINN en jou wordt ontbonden. Dit verplicht u om alle artikelen in de originele verpakking binnen 5 dagen na het doorgeven van het ruilen naar CKINN terug te sturen. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor uw eigen rekening, tenzij CKINN onjuiste artikelen heeft geleverd. Alle correct teruggestuurde artikelen zullen, afhankelijk van uw wens, gratis omgeruild worden of resulteren in het binnen 14 dagen door CKINN terugbetalen van het volledig betaalde aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten). Terugbetaling vindt plaats door storting op uw bankrekeningnummer. Deze moet vermeld worden bij het contactformulier. Teruggestuurde artikelen moeten in een nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat verkeren.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van CKINN tegenover haar klanten is beperkt tot het volledig betaalde aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten. CKINN is nooit aansprakelijk voor gederfde winst of goodwill of enige andere vorm van gevolgschade. Het gebruik van leer kan leiden tot het verlies van de originele kleur, dit geeft de tas een vintage uitstraling. Elke tas kan iets anders zijn dan de ander omdat het gemaakt is van een natuurlijk product. Probeer schuring tegen licht gekleurde kleding te vermijden. Hiervoor is CKINN niet aansprakelijk.

Overmacht

CKINN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CKINN geen invloed kan uitoefenen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van CKINN opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht worden ook verstaan die situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan CKINN zijn verstrekt. In dat geval is CKINN niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CKINN kenbaar behoorde te zijn.

Onze bedrijfsinformatie

CKINN is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 55337821 BTW-nummer: NL 165164244B01. Voor uiterst urgente zaken kunt u contact opnemen via: 0644375784.

Heb je vragen, opmerkingen of leuke tips mail CKINN: info@ckinn.com